رزومه کاری

رزومه کاری و شخصی
رزومه کاری دکتر اسمی
021-22603076, 22601743
تهران-خیابان شریعتی-خیابان دولت-بعد از کوچه صراف -پلاک 472

دکتر فاطمه اسمی با سابقه 13 ساله و با ترمیی و زیبایی در مطب خود که در واقع ادرس آن در زیر نوشته شده است.

دﮐﺗرای ﻋﻣوﻣﯽ ﮔﯾﻼند:ﮐﺗرای ﺗﺧﺻﺻﯽ:ﺷﺎھد
1383- 1377- 1386- 1389
ﺗرﻣﯾﻣﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ

ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ: 1383- 1377- دﮐﺗرای ﻋﻣوﻣﯽ:ﮔﯾﻼن 1386- 1389دﮐﺗرای ﺗﺧﺻﺻﯽ:ﺷﺎھد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و داﻧﺷﮕﺎھﯽ: -ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻧداﻧﭘزﺷﮏ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳﺟﺎد ﺗﮭران -ﺑﮫ ﻋﻧوان رزﯾدﻧت در داﻧﺷﮑده دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺷﺎھد -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﮐﻠﯾﻧﯾﮏ وﯾژه داﻧﺷﮑده دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑل -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﻣطب دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺑل -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﻣطب دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن دوﮔﻧﺑدان از ﺗواﺑﻊ اﺳﺗﺎن ﮐﮭﮑﯾﻠوﯾﮫ وﺑوﯾر اﺣﻣد -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎردوﻧﮕﮫ از ﺗواﺑﻊ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران -ﺣﺿور اﻓﺗﺧﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺗرﻣﯾﻣﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﺷﮭر از ﺗواﺑﻊ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺻدف،دوﻟت ،ﻣﻼﺻدرا،ﺻﺎﺣﺑﻘراﻧﯾﮫ ،ﮐﯾﻣﯾﺎﮔر و ﺗﺑﺳم در ﺷﮭر ﺗﮭران -ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﻣﺗﺧﺻص دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺗرﻣﯾﻣﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ در اﺳﻼﻣﺷﮭر -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص درﻣطب دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ در ﺷﮭرﺗﮭران -ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎدﯾﺎروھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ در داﻧﺷﮑده دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑل -ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣواد دﻧداﻧﯽ داﻧﺷﮑده دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑل -ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد ﻣدﻋو در ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎزآﻣوزی دﻧداﻧﭘزﺷﮑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺑل و ﻗﺎﯾﻣﺷﮭر 

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘژوھﺷﯽ: 1389در ﺳﺎل 89اﻟف/004752 -دارﻧده ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت اﺧﺗراع ﺑﮫ ﺷﻣﺎره 1389در ﺳﺎل 89اﻟف/004696 -دارﻧده ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت اﺧﺗراع ﺑﮫ ﺷﻣﺎره 1389در ﺳﺎل 89اﻟف/017353 -دارﻧده ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت اﺧﺗراع ﺑﮫ ﺷﻣﺎره -اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ درﮐﻧﮕره ھﺎ و ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ: 2008*اراﺋﮫ ﭘوﺳﺗر در ﮐﻧﮕره دﻧداﻧﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎور دور *اراﺋﮫ ﭘوﺳﺗر در ﮐﻧﮕره FDI2014 1390 *اراﺋﮫ ﭘوﺳﺗر در ﮐﻧﮕره ﺳﺗﺎد ﻧﺎﻧوﻣﺷﮭد در ﺳﺎل -اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎل ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ: *اﺳﻤﯽ-ف ،اﻣﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ-س م ،ﺻﻔﺎری ع ، طﺎھﺮی-ا ."ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺑﻪ 92 ﮔﻼس اﯾﻮﻧﻮﻣﺮ ﻧﻮری ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ"دوﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎھﺪ داﻧﺸﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻣﺴﺘﺎن .11-20ص 108ﺷﻤﺎره 21دوره

*اﺳﻤﯽ-ف ،اﻣﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ-س م ،ﺻﻔﺎری ع ، اﺑﯿﺎت-ا ،ﺑﯿﮋﻧﯽ ع ."ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﻼس اﯾﻮﻧﻮﻣﺮ ﻧﻮری ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 93ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴﯿﺪ روی ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ"ﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮫﺎر .35-42ص 4ﺷﻤﺎره16دوره -اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽ در دھﮫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

Skills
ﻋﻧﺎوﯾن و اﻣﺗﯾﺎزات وﯾژ
-ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرﺗر در ﮐﻧﮕره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧدودﻧﺗﯾﺳت ھﺎ 1389 -ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﭘژوھش ﺑرﺗر از ﺳﺗﺎد ﻧﺎﻧودر ﺳﺎل 1389 -ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه وﯾژه ﻧﺧﺑﮕﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﺳﺎل

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *